Navigacija: Početak O Nama Struktura

Dom Zdravlja - Raška

Struktura

El. pošta Štampa PDF

ORGANIZACIONA STRUKTURA DOMA ZDRAVLJA RAŠKA

Organizaciona struktura
Radi stručno, kvalitetnog i što efikasnijeg funkcionisanja Doma zdravlja i izvršavanja poslova iz delatnosti Doma zdravlja utvrđena je sledeća unutrašnja organizaciona struktura Doma zdravlja:
- Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa hitnom pomoći i sanitetskim transportom bolesnika,kućnim lečenjem i stomatologijom
- Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece, žena sa polivalentnom patronažom i dečjom preventivnom stomatologijom
- Služba za radiološku i laboratorijsku dijagnostiku
- Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost sa stacionarom
- Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove, tehničke i druge slične poslove
U Sastavu službi organizovana su odelenja a u okviru odelenja ili samostalno u okviru službe i odseci, i to:
1. U okviru Službe za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i žena sa patronažom i dečjom preventivnom stomatologijom organizuje se:
1.1. Odelenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece
1.2. Odelenje za zdravstvenu zaštitu žena
1.3. Odelenje polivalentne patronaže
1.4. Odelenje dečje preventivne stomatologije
2. U okviru Službe za zdravstvenu zsštitu odraslih sa hitnom pomoći i sanitetskim transportom bolesnika, kućnim lečenjem i stomatologijom organizuje se:
2.1. Odelenje za zdravstvenu zaštitu odraslih sa kućnim lečenjem
2.2. Odelenje hitne medicinske pomoći
2.3. Odsek za stomatološku zdravstvenu zaštitu
2.4. Odelenje za sanitetski transport bolesnika
3. U okviru službe za radiološku i laboratorijsku dijagnostiku organizuje se:
3.1. Odsek za radiološku dijagnostiku
3.2. Odelenje za laboratorijsku dijagnostiku
4. U okviru Službe za specijalističko konsultativnu delatnost sa stacionarom organizuju se:
4.1. Odelenje za specijalističko–konsultativnu delatnost
4.2. Odelenje za stacionarnu zdravstvenu zaštitu
5. U okviru Službe za pravno ekonomsko-finansijske poslovbe,tehničke i druge slične poslove organizuju se:
5.1. Odelenje za pravne kadrovske i druge poslove
5.2. Odelenje za ekonomsko finansijske poslove
5.3. Odelenje za tehničke i druge poslove
Prema mestu obavljanja deletnosti odnosno prostornoj povezanosti, u Domu zdravlja se obrazuju Zdravstvene stanice i Zdravstvene ambulante i to:
1. Zdravstvena stanica Baljevac, u čiji sastav ulaze:
1.1. Odsek za zdravstvenu zaštitu dece i polivalentnu patronažu
1.2. Odelenje za zdravstvenu zaštitu odraslih
1.3. Odsek za stomatološku zdravstvenu zaštitu
2. Zdravstvena ambulanta Jošanička Banja, u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine, stomatološke zdravstvene zaštite i polivalentne patronaže
3. Zdravstvena ambulanta Kopaonik u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine
4. Zdravstvena ambulanta Brvenik u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine
5. Zdravstvena ambulanta Rudnica u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine
6. Zdravstvana ambulanta Trnava u kojoj se obljavlja delatnost opšte medicine
7. Zdravstvena ambulanta Gradac u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine

Radi stručno, kvalitetnog i što efikasnijeg funkcionisanja Doma zdravlja i izvršavanja poslova iz delatnosti Doma zdravlja utvrđena je sledeća unutrašnja organizaciona struktura Doma zdravlja: 

- Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa hitnom pomoći i sanitetskim transportom bolesnika ,kućnim lečenjem i stomatologijom

- Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece, žena sa polivalentnom patronažom i dečjom preventivnom stomatologijom

- Služba za radiološku i laboratorijsku dijagnostiku 

- Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost sa stacionarom

- Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove, tehničke i druge slične poslove

U Sastavu službi organizovana su odelenja a u okviru odelenja ili samostalno u okviru službe i odseci, i to:

1. U okviru Službe za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i žena sa patronažom i dečjom preventivnom stomatologijom organizuje se:

   1.1. Odelenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece

   1.2. Odelenje za zdravstvenu zaštitu žena

   1.3. Odelenje polivalentne patronaže

   1.4. Odelenje dečje preventivne stomatologije

2. U okviru Službe za zdravstvenu zsštitu odraslih sa hitnom pomoći i sanitetskim transportom bolesnika, kućnim lečenjem i stomatologijom organizuje se:

   2.1. Odelenje za zdravstvenu zaštitu odraslih sa kućnim lečenjem

   2.2. Odelenje hitne medicinske pomoći

   2.3. Odsek za stomatološku zdravstvenu zaštitu

   2.4. Odelenje za sanitetski transport bolesnika

3. U okviru službe za radiološku i laboratorijsku dijagnostiku organizuje se:

   3.1. Odsek za radiološku dijagnostiku

   3.2. Odelenje za laboratorijsku dijagnostiku

4. U okviru Službe za specijalističko konsultativnu delatnost sa stacionarom organizuju se:

   4.1. Odelenje za specijalističko–konsultativnu delatnost

   4.2. Odelenje za stacionarnu zdravstvenu zaštitu

5. U okviru Službe za pravno ekonomsko-finansijske poslovbe,tehničke i druge slične poslove organizuju se:

   5.1. Odelenje za pravne kadrovske i druge poslove

   5.2. Odelenje za ekonomsko finansijske poslove

   5.3. Odelenje za tehničke i druge poslove

Prema mestu obavljanja deletnosti odnosno prostornoj povezanosti, u Domu zdravlja se obrazuju Zdravstvene stanice i Zdravstvene ambulante i to:

1. Zdravstvena stanica Baljevac, u čiji sastav ulaze:

   1.1. Odsek za zdravstvenu zaštitu dece i polivalentnu patronažu

   1.2. Odelenje za zdravstvenu zaštitu odraslih

   1.3. Odsek za stomatološku zdravstvenu zaštitu

2. Zdravstvena ambulanta Jošanička Banja, u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine, stomatološke zdravstvene zaštite i polivalentne patronaže

3. Zdravstvena ambulanta Kopaonik u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine

4. Zdravstvena ambulanta Brvenik u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine

5. Zdravstvena ambulanta Rudnica u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine

6. Zdravstvana ambulanta Trnava u kojoj se obljavlja delatnost opšte medicine

7. Zdravstvena ambulanta Gradac u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine